راه فرعی سیسخت-کریک

Operation date: 1390
Project length: 100
Project status: تکمیل شده