آزادراه قزوین – زنجان

Operation date: 1386
Project length: 120
Project status: تکمیل شده